Artikkel Annonseinnhold

Fritidsleiligheter på Haglebusetra

Annonse: Det varsles om planoppstart av privat detaljreguleringsplan for "Haglebusetra".

Planid 2019001, gbnr 161/674, Sigdal kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det herved om oppstart av planarbeid av gbnr 161/674 i Sigdal kommune.

Planområdet ligger på Haglebu, nord for Haglebu Fjellstue og vest for RV 287 - Haglebuveien. Planområdet er på 43 daa og er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål og boligformål. Frisiktsoner for kryss er medtatt innenfor plangrensen. Området består i dag av myrterreng og noe skog i randsone. Forslagstiller er Haglebusetra AS.

5223

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for konsentrert fritidsbebyggelse og noe næring. Det planlegges for inntil 120 fritidsleiligheter med uteoppholdsarealer og parkering.

Kryss med Haglebuveien planlegges nord i planområdet.

Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning, da planområdet er i henhold til kommuneplanens arealdel.

Naboer og andre berørte parter varsles også pr. brev.

Uttalelser til planarbeidet sendes innen svarfristen 22.03.2019 til:

Blink Hus Arkitekter AS, Fayesgate 7 – 3110 Tønsberg eller til epost: eyolfae@blinkhus-arkitekter.no, med kopi til postmottak@sigdal.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Blink Hus Arkitekter AS v/ siv. ark. MNAL Eyolf Angell-Eriksen på tlf 333 00 818 eller 954 55 505.