Artikkel Annonseinnhold Kunngjøringer

Mikkelstjenn Økogrend

Annonseinnhold: Innholdet i denne artikkelen er betalt av annonsør og kan inneholde annonselenker/ og eller produktplassering.
Kunngjøring: Det varsles om oppstart detaljregulering Mikkelstjenn Økogrend i Sigdal plan id 2018002.

I medhold til Plan- og bygningslovens (plb) § 12 - 8 kunngjøres herved igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Mikkelstjenn Økogrend (ref: B2 i Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030). Planen ligger innenfor del av eiendom gnr./bnr. 93/1 m.fl, Evje Gård, i Sigdal kommune. I tillegg vil planavgrensningen berøre eksisterende veiareal på ytre del av Evjeveien som tilførselsvei til planarealet fra Fv. 133.

Tiltakshaver er Anders Næss, Evje Gård, Eidalsveien 834, 3350 Prestfoss. Arkitekt Arild Berg (gaiaarkitektene.no) er utførende konsulent.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligformål knyttet opp mot Evje Gård for å skape en klimanøytral og energieffektiv økogrend med lavest mulig økologisk fotavtrykk og høyest mulig selvforsyningsgrad.

Nærmere informasjon om planarbeidet eller eventuelle kommentarer til oppstart av planarbeidet bes adressert til:

Anders Næss, Evje Gård, Eidalsveien 834, 3350 Prestfoss eller på e-post til: anders.naess@online.no

Eventuelle kommentarer best være mottatt innen 1. november 2019.