Søke om midler fra kommunal kompensasjonsordning?

Lokale virksomheter som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, kan nå søke om midler fra kommunal kompensasjonsordning. Fristen er 3. februar 2022.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hadde i 2021 seks tildelinger til kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Sigdal kommune fikk tildelinger i del 1, 2 og 3 med til sammen 1 766 229 kr. I tillegg har Sigdal kommune fått tildelt 580 000 kr i den siste tildelinga som kom 22. desember 2021.

Søknadsfrist er 3. februar 2022

Målet med kompensasjonsordningen er som tidligere å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter (med forretningsadresse i Sigdal kommune) som er særlig hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal spesielt hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene. Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Det vil i denne søknadsomgangen bli lagt vekt på å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap i november og desember 2021, som følge av nasjonale/lokale smitteverntiltak innført i siste kvartal 2021.​

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Sigdal kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning. De som tidligere har søkt ordningen og har fått tildelt midler kan også søke på nytt, men det presiseres da at de skal ha hatt et betydelig tap.

Slik søker du

  • Søknad skal registreres via regionalforvaltning.no
  • Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) og logg inn
  • Søk støtteordning Sigdal kommune og velg "Kommunal kompensasjonsordning del 6"
  • Fyll ut alle felt nøye

Krav til vedlegg/dokumentasjon

Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt. er gjort.

Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.

Søker må kunne vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Regnskapet for 2020/2021 settes opp mot tidligere år. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører.

Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.

Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Det er viktig at søker opplyser om det er en del av et større konsern, da kommunene skal vurdere samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon.

Sigdal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Vurdering av søknader

Formannskapet i Sigdal kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioritering:

  • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.
  • Søknader som kan dokumentere betydelige utgifter eller tap for virksomheten med hovedvekt på november og desember 2021.
  • Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer.

​Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

​Det forventes at søknadene blir behandla i formannskapets møte 17. februar 2022.

​Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene.

​Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Per Arne Lislien på mobil: 920 92 902 eller e-post: per.arne.lislien@sigdal.kommune.no 

Bistand med søknaden?

Ta gjerne kontakt med Buskerud Næringshage dersom du ønsker bistand med søknadsskrivingen. Kontaktinformasjon finner du her: nhage.com