Artikkel Bo og jobbe

Sigdal – en del av Kongsbergregionen

Etter 20 år med Regionrådet for Midt-Buskerud bestemte et enstemmig kommunestyre i Sigdal at de skal forlate selskapet og inngå nytt samarbeid med Kongsbergregionen. Hva var grunnlaget for denne beslutningen og hva blir forandringen for innbyggere i Sigdal? Vi har snakket med ordfører Tine Norman og kommunedirektør Jostein Harm.

Ordføreren forteller at Regionrådet i Midt-Buskerud de siste par årene fikk stadige antydninger fra Fylkeskommunen om at de som region ville bli små, spesielt i det nye storfylket Viken. De ble derfor anbefalt å se på alternative samarbeidspartnere for å få en sterkere stemme og større gjennomslagskraft. Å stå alene som kommune er ikke noe alternativ.

– Regionene har en mye bedre sjanse for å bli hørt, både i fylket og inn til Stortinget, enn enkeltkommuner har, forteller Tine videre.

I fjor sommer leverte Telemarksforskning en rapport som bekreftet at Midt-Buskerud ikke var en levedyktig region. I forkant hadde også en rapport fra NIVI Analyse konkludert med det samme – regionen burde oppløses. Som sagt, så gjort.

I rapporten fra Telemarksforskning ble det anbefalt at Sigdal burde se mot Kongsberg, og at Modum og Krødsherad burde vende blikket mot Ringerike.

Ordfører Tine Norman og kommunedirektør Jostein Harm er glade for å bli en del av Kongsbergregionen.

Ordfører Tine Norman og kommunedirektør Jostein Harm er glade for å bli en del av Kongsbergregionen.

Sigdal ønsket av Kongsberg

Sigdal kommune mottok høsten 2019 en formell invitasjon fra Kongsbergregionen om å bli med. Da var ikke sigdølingene vonde å be. 20. februar vedtok Kommunestyret at de skulle bli en del av Kongsbergregionen. Bestemmelsen var enstemmig.

Den formelle innlemmingen i regionen vil først skje når alle kommunene i samarbeidet vedtar endring i vedtektene. Dette antas å skje i mai/juni i år.

Kommunedirektøren forteller at Sigdal mest sannsynlig vil være en fullt operativ del av Kongsbergregionen innen desember, men at man nå legger stein for stein. Ennå er det mye som skal avklares og mye nytt å bli kjent med.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kongsbergregionen ble etablert i 2005 og består av kommunene Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn. Og nå også Sigdal. Jostein kjenner godt til regionen. Han er trygg på at Sigdal har gjort et riktig valg.

– Jeg tror dette er et av de viktigste strategiske grepene Sigdal kommune har tatt. Vi har blitt tatt veldig godt imot av de kommunene som er med i regionen, og vi ser fram til å ta del av den kompetansen og de ressursene som følger med samarbeidet. Tyngden og gjennomslagskraften vi får er også avgjørende, sier han.

Tine legger også til at fokuset på å få flere unge innbyggere tilbake til bygda, og potensialet som ligger i reiselivet, kan være av betydning. Dessuten er Sigdal utrustet med et godt helse- og omsorgstilbud for livets ulike faser.

Jostein tror Sigdal ble bedt med i Kongsbergregionen fordi det blir gjort bra ting som legges merke til.

– Sigdal kommune har flinke fagpersoner på en rekke områder som vil bidra konstruktivt inn i et regionalt samarbeid. Kommunen er også godt synlig innen næringsutvikling og arbeidet som Sigdal Utvikling og Buskerud Næringshage gjør blir lagt merke til, sier han.

Tine legger også til at fokuset på å få flere unge innbyggere tilbake til bygda, og potensialet som ligger i reiselivet, kan være av betydning. Dessuten er Sigdal utrustet med et godt helse- og omsorgstilbud for livets ulike faser.

Å være en del av Kongsbergregionen blir et viktig grep for å overleve som egen kommune, noe Tine tror vil bli enda tøffere i tida som kommer. Da er det avgjørende å være en del av en region som kan tilby gode tjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samarbeid om en rekke tjenester

Men blir ikke Sigdal en liten og ubetydelig utkant av Kongsbergregionen? spør vi. Det tror ikke ordføreren og kommunedirektøren.

– Jeg tror ikke vi blir noen underdog. Vi blir den fjerde største av de åtte kommunene i regionen. Vi har mye til felles med kommunene i Numedal og allerede samarbeid med dem om blant annet naturreservatet Trillemarka-Rollagsfjell. De mulighetene som ligger i et tettere samspill mellom næringsliv i Sigdal og miljøet i Kongsberg er også veldig spennende, sier Tine.

Jostein forteller at Sigdal kommune blant annet vil nyte godt av tilgang på spisskompetanse innen innkjøp, juridiske tjenester og personvernombud. I Kongsbergregionen jobber et sekretariat som består av sju personer. Disse personene har ansvar for å levere de prosjekter og oppgaver som kommunene i Kongsbergregionen beslutter å gjennomføre i samarbeid.

I tillegg er det regionale samarbeid om et felles responssenter og nye løsninger innen velferdsteknologi og IKT-drift.

Ordføreren og kommunedirektøren synes også det er betryggende at de slipper inn i det gode selskap i Kongsberg med forholdsvis frie rammer. Det er opp til kommunen selv å vurdere hvor tett samarbeidet skal være på de ulike temaene.

7209

Hva med det videre samarbeidet med Modum og Krødsherad?

Selv om de tre kommunene nå splittes som en formell region, har de fortsatt mye til felles.

– Vi deler Norefjell med Krødsherad og vil jobbe med dem rundt videre utvikling av vårt felles fjell. I Modum er fylkesveiene 287 og 35 viktige for oss. Det er også mye annet som binder oss tre sammen, og alle tre kommunene er enige om at vi skal samarbeide videre. Vi vil ha et antall faste møtepunkter i løpet av året der vi tar opp de sakene som binder oss sammen, understreker Tine.

Ordføreren forteller at Sigdal, Modum og Krødsherad hadde felles formannskapsmøte i november i fjor. Her hadde de også med en ekstern konsulent som ledet dem gjennom en bevisstgjøringsprosess rundt hva hver enkelt kommune søker i et videre samarbeid. Dette syntes Tine var en svært nyttig øvelse.

Hun vil også berømme ordførerne i Modum og Krødsherad, Sunni G. Aamodt og Knut Martin Glesne, for den konstruktive prosessen de har hatt underveis i oppbruddsfasen. Tine forteller at det har vært åpen dialog og gode samtaler hele veien, og ingen sure miner.

– Klart det har skjedd en del positivt i løpet av årene vi var en del av Regionrådet for Midt-Buskerud, men det har nok ikke hatt helt de effektene vi hadde ønsket oss. Vi var redde for å bli usynlige i nye Viken og ville ha et større nettverk, derfor går vi nå ut, oppsummerer Tine.

– Det vi allerede samarbeider med Modum og Krødsherad om, og som fungerer, er det ingen grunn til å bryte ut av. Eksempler på dette er barnevern og voksenopplæring, legger kommunedirektøren til. Han bedyrer at i det daglige vil heller ikke ny regiontilhørighet påvirke innbyggerne i negativ retning. Snarere tvert i mot.

– Vi har behov for å knytte oss opp mot større og sterkere fagmiljøer på en del områder nettopp for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i Sigdal i årene fremover, avslutter Jostein.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Om Kongsbergregionen

Visjonen til Kongsbergregionen er «En attraktiv og synlig region – som skaper verdier!». Strategien til regionen er konsentrert rundt samfunnsutvikling og tjenesteutvikling.

Hovedsatsingsområdene innen samfunnsutvikling er:

 • Kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel
 • Kompetanseutvikling og innovasjon
 • Fellesprosjekter innen næringsutvikling og steds- og områdeutvikling

Hovedsatsingsområdene innen tjenesteutvikling er:

 • Kvalitet i tjenesteleveranse
 • Kompetanseutvikling
 • Innovasjon og digitalisering

Kongsbergregionen jobber etter sju av FNs bærekraftmål:

 • God helse
 • God utdanning
 • Innovasjon og infrastruktur
 • Bærekraftige byer og samfunn
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Stoppe klimaendringene
 • Samarbeid for å nå målene