Ekstraordinær båndtvang for hunder i hele kommunen

Sigdal kommune har innført forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund fra og med 25. januar 2023. Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2023. Dersom forholdene tilsier det, oppheves den ekstraordinære båndtvangen tidligere.

Forholdsvis store mengder med løs snø skaper vanskelig leveforhold for viltet i hele kommunen. Snøforholdene har spesielt redusert rådyrenes muligheter for å bevege seg og finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde, men også elg og hjort sliter. Hjorteviltet trekker ned mot veier for å bruke minst mulig energi, og kommer dermed i større grad i konflikt med mennesker. Hunder som løper løse kan føre til at hjorteviltet blir jaget i hjel, eller forbrenner livsnødvendig energi.

For å beskytte viltet innføres ekstraordinær båndtvang i Sigdal kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av egen forskrift hjemlet i lov om forsvarlig hundehold (hundeloven). Hunder skal så lenge forskriften gjelder, holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Forskriften omfatter alle hunder, med unntak av det som framkommer av hundeloven § 9. Det betyr at for eksempel hunder brukt i aktiv tjeneste og ettersøk etter skadet vilt ikke omfattes av denne forskriften. Ordinær jakt omfattes av båndtvangen, men det er unntak for de som driver lovlig kvotejakt for gaupe. Hele forskriften ser du i teksten under.

 

12028

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Sigdal kommune, Viken

Fastsatt av Sigdal kommune 25. januar 2023 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f.

§ 1. Formål
På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Sigdal kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for Sigdal kommune. Reglene gjelder ikke for de unntakene som framkommer av hundeloven § 9 eller hund som brukes til lovlig kvotejakt på gaupe.

§ 3. Dispensasjon
Det kan etter søknad gis dispensasjon fra bestemmelsene for særskilte tilfeller.

§ 4. Hund som løper løs
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet, jf. hundeloven § 15.

§ 5. Straff
Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundeloven § 28.

§ 6. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2023, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. hundeloven § 6. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.