– Dette er historisk

Ordfører Tine Norman sparer ikke på superlativene når hun skal kommentere etableringen av Sigdal Utvikling AS. Sigdal Utvikling har gått fra å begynne som et prosjekt i regi av Industriforeningen, til nå å bli et aksjeselskap som i praksis samler alle bransjer i kommunen. I tillegg er det inngått partnerskapsavtale med Sigdal kommune.

De første fire årene, fra 2017, var Sigdal Utvikling et prosjekt i regi av Sigdal Industriforening. Fra 1. januar 2021 ble prosjektet overført til Sigdal kommune og Sigdal Næringsforum. Nå skal det stå på egne ben, som et aksjeselskap.

Fem aksjonærer fra fem ulike bransjer

Sigdal Utvikling AS overtar organisasjonsnummeret til Visit Sigdal, og den nye organiseringen skal romme mange funksjoner. Selskapet eies av fem aksjonærer; Sigdal Industriforening, Prestfoss Handels- og Næringsforening, Sigdal og Eggedal Bondelag, Sigdal - Eggedal Skogeierlag samt Visit Sigdal.

I tillegg er Sigdal kommune med via en partnerskapsavtale hvor de bidrar med finansiering. Kommunen sitter ikke i styret, men ordføreren deltar som observatør med talerett i styremøtene.

– Dette er historisk i Sigdal, at vi får arbeidet med utvikling over i en varig fase. Det er nytt og utrolig spennende. Jeg er veldig glad for at vi har klart det! Prosjekter kan risikere å bli liggende i en skuff når prosjektperioden er over, men her har det vært engasjement og vilje til å få det videre, fra både politikere og næringslivet. Det synes jeg er utrolig moro, sier ordfører Tine Norman.

Ordfører Tine Norman.

Ordfører Tine Norman.

Spleiselag mellom kommune og privat næringsliv

Sigdal Utvikling blir nå i større grad et spleiselag mellom det offentlige og det private.

– Nettopp denne koblingen mellom Sigdal Utvikling AS og kommunen er veldig bra. Vi vil bidra med økonomiske midler og vi ønsker å være en aktiv tilrettelegger, være med som en pådriver. Det er veldig positivt at vi nå kan sitte sammen rundt bordet, både kommunen, primærnæringene landbruk og skogbruk, reiseliv, handel og industri, sier ordføreren.

Per Arne Lislien blir daglig leder

Per Arne Lislien, som hittil har vært prosjektleder, blir nå daglig leder i Sigdal Utvikling AS. Visit Sigdal sin tidligere daglige leder Guro S. Kolbjørnsrud, og de øvrige ansatte ved turistkontoret, skal fortsette sitt arbeid med fokus på et bærekraftig reiseliv i kommunen og i Norefjellregionen.

– Alle partene som er med i samarbeidet har stor innflytelse på nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen. Nå samler vi ressursene i én enhet i stedet for å være spredt utover, og sammen skal vi utvikle Sigdal videre. Det handler om å skape et framtidssamfunn hvor det er gode forutsetninger for å bo, leve, skape og oppleve, sier Per Arne Lislien.

Per Arne Lislien blir daglig leder i nyopprettede Sigdal Utvikling AS.

Per Arne Lislien blir daglig leder i nyopprettede Sigdal Utvikling AS.

Medlemsorganisasjonen samordner og supplerer

Medlemsorganisasjonen i Sigdal Utvikling samordner og supplerer dagens medlemsorganisasjoner; Industriforeningen, Visit Sigdal, Prestfoss Handels- og Næringsforening, Bondelaget og Skogeierlaget. 

Blant fordelene med den nye medlemsorganiseringen er blant annet et større fellesskap om utviklingsarbeidet i Sigdal, aktivt arbeid lokalt og regionalt, tverrfaglige møtepunkt og bransjeforum, tilgang til kurs og kompetanse samt muligheten for innkjøpsfellesskap og HR-fellesskap.

Kommunikasjonskanalen iSigdal (sigdal.no) og Visit Sigdal (visitsigdal.no) eies av Sigdal Utvikling AS.

 Har brent for dette i mange år

Hellik Kolbjørnsrud sitter i styret til Sigdal Utvikling AS på vegne av Visit Sigdal. For ham er opprettelsen av selskapet en drøm som blir virkelighet.

– Dette har jeg brent for i mange år. Å lage ett selskap i Sigdal der vi alle står sammen, både primærnæringene, reiselivet, handel og industri. Jeg ser bare fordeler med det. Her vil alle ha innflytelse og samarbeidet vil berike alle. De forskjellige næringene sitter på ulik kompetanse som et slikt fora trenger. Summen av dette blir veldig bra, sier Kolbjørnsrud.

Visit Sigdal har praktisk talt lagt hele selskapet i potten.

– Vi gjør det fordi vi både håper og tror at vi får mye mer igjen enn det vi putter inn. Med hovedsete på kontoret i Eggedal, vil vi få et tett og godt samarbeid. Vi ser allerede nå at vi har fått en god start, og at vi får med oss Per Arne Lislien som daglig leder er veldig positivt, sier Kolbjørnsrud videre.

Han vil også rose politikerne i Sigdal for at de bevilger penger til utviklingen i Sigdal.

Sigdal Utvikling AS vil ha kontor i Eggedal.

Sigdal Utvikling AS vil ha kontor i Eggedal.

For første gang er vi alle samlet i «den samme enden av tauet»

Bård Sverre Fossen representerer Prestfoss Handels- og Næringsforening (PHNF). Med resten av PHNF i ryggen mener han at etableringen av Sigdal Utvikling AS er et etterlengtet og viktig steg videre, og at samarbeidet mellom offentlig og privat virksomhet er avgjørende for hele samfunnet.

– PHNF har hele tiden deltatt i møtene hvor en samling av alle gode krefter innen næring og handel i Sigdal har vært drøftet. Dette arbeidet er nå kronet med suksess. Det er et kvantesprang for oss alle som har drevet med dette arbeidet, at de ulike nærings- og interesseorganisasjonene nå er samlet. Sigdal Utvikling AS er en realitet og samarbeidet med kommunen har vært og er det aller beste. For første gang er vi alle samlet i «den samme enden av tauet» for å trekke i samme retning, sier Bård Sverre Fossen.

Han legger til at næringslivet i sin helhet, og nærings- og handelsaktørene lokalt, er helt avhengig av å samarbeide for å få resultater og utvikling.

 

– Det som er godt for næringslivet er godt for kommunen og omvendt.

– Det som er godt for næringslivet er godt for kommunen og omvendt. Kommunen bevilger midler sammen med næringslivet og arbeider nå nært og godt sammen, sier han videre.

Ansettelsen av Per Arne Lislien som daglig leder høster kun lovord fra Fossen.

– En person med så inngående kunnskap om medlemmene og næringslivet i Sigdal skal du lete lenge etter. Samtidig innehar han en kontaktflate eksternt som kommer oss alle til gode i arbeidet videre. Kombinasjonen mellom de helt lokale aktiviteter som bygdedager, markedsdager, osv. sammen med spennende nytenkning og eksterne kontakter er helt avgjørende for en ønsket utvikling i Sigdal. Avgjørende for kommunen, innbyggerne og for bedriftene, sier Fossen.

Stort, ubrukt marked mellom næringene?

Bjørn Olav Leer er styreleder i Sigdal Industriforening, og nå også nyvalgt styreleder i Sigdal Utvikling AS.

Han tror de ulike næringene kan dra veksler på hverandre fremover.

– Det er veldig bra at vi nå får samlet alle næringene.

– Det er veldig bra at vi nå får samlet alle næringene. Jeg vil anta det er et stort, ubrukt marked som ligger mellom de ulike næringene, som vi nå alle kan dra synergier ut av. Vi vil dessuten få mer tyngde og gjennomføringskraft fra et samlet næringsliv, også utover kommunegrensa, sier Bjørn Olav Leer.

Primærnæringene engasjerer seg i bygdas totale utvikling

Leiv L. Nergaard er nestleder i Sigdal - Eggedal Skogeierlag. Han vektlegger bygdas totale utvikling når han forteller om hvorfor Skogeierlaget ønsket å være en del av selskapet. 

– Siktepunktet er å bidra til at Sigdal kan få en mer kraftfull utvikling enn om vi ikke hadde hatt et slikt instrument som Sigdal Utvikling. Man forsøker gjennom dette å bidra til at det kan bli en aktiv næringsutvikling til gagn for hele bygda. Det er i den sammenheng man må se skogeiernes engasjement. Man kunne stått utenfor og sagt at skog er veldig avgrenset, men vi har valgt å se det slik at det er en gevinst i at primærnæringene engasjerer seg i bygdas totale utvikling, sier Nergaard. 

– Hvis vi er heldige, og flinke, kan vi også få til en utvikling som skaper videreforedling av produkter fra skogen. Vi vet ikke om vi vil få til det, men når vi går inn i Sigdal Utvikling, så vil det komme ideer på bordet og bli arbeidet med dette. Så får fremtiden vise hvor vi havner ut, sier Nergaard.

Roxana Stangebye er leder av Sigdal og Eggedal Bondelag. Hun er overbevist om at Bondelaget vil ha mye å hente ved å være en del av Sigdal Utvikling og at potensialet er stort.

– Sigdal Utvikling AS kommer til å bidra med noe positivt for hele regionen. Vi i Bondelaget ser ikke bare landbruket, vi er en del av samfunnet som en helhet. Jeg håper og tror at vi sammen skal jobbe med å øke kunnskapen, tilgjengeligheten, rekrutteringen og etableringen i Sigdal, og vise frem alt vi får til her i denne fine bygda, sier Roxana.